lekárka ilustrácia
Tereza Helis

Tereza Helis

OČR – ako a kedy vystavuje pediater a kedy žiada rodič na Sociálnej poisťovni

Informácia o postupoch pri vystavovaní ošetrovného pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 účinné od 12.1.2022.

1.1. V prípade, že bude dieťa choré (akútne ochorenie alebo exacerbácia chronického ochorenia), postupuje sa štandardným postupom, t.j. pri osobnej návšteve primárneho pediatra sa vystavuje tlačivo a odovzdáva zákonnému zástupcovi, v prípade dištančnej zdravotnej starostlivosti sa vystavuje tlačivo a zasiela raz týždenne do Sociálnej poisťovne.

1.2. V rámci povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školopovinného dieťaťa nemôže svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Nárok na pandemickú OČR budú mať iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda resp. škola bola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle rozhodnutia ministra školstva. Nárok na pandemické OČR pre prípad uzatvorenia triedy/školy majú aj rodičia/oprávnené osoby, ktoré osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšeného 16 roku veku, ktorého zdravotný stav podľa príslušného primárneho pediatra nevyhnutne vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou (v rovnakých indikáciách, ako to bolo v predchádzajúcich vlnách pandémie). Vo všetkých prípadoch prerušenia školskej dochádzky nariadením riaditeľa školy, rodič žiada o OČR priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, nevystavuje ju primárny pediater. Pre deti v predškolskom veku – posledný rok pred nástupom do prvého ročníka základnej školy – platia tie isté podmienky vzhľadom na povinnú predškolskú dochádzku.

1.3. V prípade detí v predškolských zariadeniach, pre ktoré neplatí povinná školská dochádzka, oprávnené osoby majú nárok na pandemické OČR, ak dieťa navštevuje triedu v škôlke, ktorá bola uzatvorená z rozhodnutia riaditeľa predškolského zariadenia. Postupujú rovnako ako v bode 1.2.

1.4. Ak bola dieťaťu RÚVZ nariadená karanténa pre podozrenie na ochorenie COVID-19, lebo je označené ako úzky kontakt, alebo karanténu indikuje primárny pediater z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 (nie pri uzavretí škôl na základe usmernenie MŠVVaŠ), OČR vystavuje primárny pediater. Automaticky u detí do 10 rokov a 364 dní (a do 18 rokov pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave), nad 11 rokov je potrebné mať v dokumentácii zdôvodnené, že to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa a uvedenú diagnózu, ktorá zakladá potrebu celodennej starostlivosti inou osobou.

1.5. Vo všetkých prípadoch, kde to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, je akceptované dištančné vydávanie OČR bez fyzickej prítomnosti dieťaťa resp. osoby, ktorá sa o dieťa stará, v ambulancii. Zdravotný pracovník zasiela tlačivá do Sociálnej poisťovne poštou, 1x týždne (výnimočne 1x za 2 týždne). V prípade nároku na ošetrovné vzhľadom na karanténne opatrenia alebo potvrdené ochorenie uzatvárame OČR dňom ukončenia karantény dieťaťa.

lekár ilustrácia

PROSÍME VÁS,

ambulanciu navštevujte len po objednaní (email, telefon).

To platí i pre chorých, vždy Vám najdeme termín keď to je potrebné.

Vstup do čakárne a ambulancie je  možný len s respirátorom.

Odkladne zdlhave obtiaže neriešte v pondelky a piatky ale objednajte sa emailom, neblokujete tak čas v ordinácii akutne chorým

ĎAKUJEME.